Voor professionelen

We zijn een erkend en RIZIV-gefinancierd dagcentrum voor supportieve en palliatieve zorg. Palliatieve zorg is ruimer dan terminale zorg. Dat betekent dat ongeneeslijk zieke patiënten bij ons terecht kunnen ongeacht hun levensverwachting. Zelf noemen we het liever ‘supportief’.

De professionele staf van TOPAZ werkt complementair aan de bestaande zorg rond de patiënt, steeds in nauw overleg met de huisarts. We hebben expertise in o.a.:

  • Pijn- en symptoomcontrole
  • Supportieve technische uitvoering (zoals ascitespuncties)
  • Voorafgaande zorgplanning

Het dagcentrum geldt als een volwaardig opleidingscentrum. Sinds jaren lopen er mensen in opleiding stage: artsen in spe, sociaal verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, …

TOPAZ kan daarnaast steunen op de expertise van de andere organisaties die deel uitmaken van het expertisecentrum 'Waardig Levenseinde' W.E.M.M.E.L., waaronder: