UZ Brussel meldpunt klokkenluiders

Het UZ Brussel heeft conform de Europese en Belgische wetgeving een meldpunt voor ‘klokkenluiders’. Medewerkers en externe partijen zoals leveranciers en aannemers hebben via deze weg de mogelijkheid om inbreuken op interne beleidslijnen en procedures, wetten en reglementeringen, op een vertrouwelijke manier te melden. 

Het volledige beleid en privacyverklaring m.b.t. klokkenluiders >>>

De belangrijkste principes:

Wie kan melden?

Iedereen, intern of extern, die een professionele relatie heeft met het UZ Brussel, dus bijv. medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, zelfstandigen, bestuurders, medewerkers van (onder)aannemers, leveranciers, … tot sollicitanten.

Wat kan u melden?

Alle informatie over 

  • feitelijke of mogelijke inbreuken, inclusief ‘redelijke vermoedens’ over  inbreuken
  • die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie 
  • en waarvan de melder kennis heeft binnen de werkgerelateerde context.

Denk bijv. aan inbreuken op beleid of interne procedures, onethisch gedrag, onbekwaamheid, het niet nakomen van wettelijke verplichtingen, …

Hoe kan u melden? 

Wij stellen de volgende meldingskanalen ter beschikking die toegankelijk zijn voor interne en externe melders. Meldingen kunnen (anoniem) ingediend worden via:

Wees zo specifiek mogelijk: geef een gedetailleerde beschrijving van de inbreuk of het incident, tijd/datum/locatie, waren er nog getuigen of betrokkenen, waren er eerder al soortgelijke incidenten, is er bewijsmateriaal, ….? 

Anoniem of persoonlijk melden? 

Dat bepaalt u zelf. Indien u verkiest om anoniem te melden (bijv. via een brief), weet dan dat het toch belangrijk is om een manier aan te geven waarop u feedback kan krijgen over de melding. Als organisatie zijn we immers verplicht om feedback te geven rond de stand van zaken van de melding. Meer info over vertrouwelijkheid en anonimiteit vindt u in de uitgebreide beleidsnota >>>

Wat gebeurt er met uw melding?

  • Een medewerker van de interne Juridische Dienst is aangesteld als onafhankelijk meldingsbeheerder en neemt de meldingen in ontvangst. 
  • De meldingsbeheerder gaat dan na of de melding binnen het toepassingsgebied van het klokkenluidersbeleid valt. 
  • Binnen de 7 dagen na ontvangst van de melding wordt de melder op de hoogte gebracht van de aanvaarding of weigering van de melding, via telefoon, brief of via mail. 
  • Als de melding niet ontvankelijk is bij het meldpunt voor klokkenluiders, zijn er mogelijk andere aanspreekpunten waar u terecht kan. Deze aanbeveling wordt dan ook gegeven.