Privacyreglement

Het UZ Brussel hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar patiënten. Via een uitgebreid Privacyreglement informeren we u als patiënt over de manier waarop het UZ Brussel omgaat met persoonsgegevens, hoe we deze verzamelen en verwerken.

Belangrijke principes

 1. Werknemers van het ziekenhuis en/of zelfstandige beroepsbeoefenaars verzamelen persoonsgegevens over de gezondheid op verschillende manieren: bij de patiënt zelf, via verwijzende zorgverstrekkers (bijv. uw huisarts) en via beveiligde overheidsplatformen indien u daar toestemming voor gaf. 
   
 2. We gebruiken enkel die gegevens die we nodig hebben voor een bepaald doel (bijv. in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn niet altijd alle gegevens uit het medisch dossier nodig). 
   
 3. Persoonsgegevens van patiënten zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die dit voor de uitvoering van hun taken nodig hebben. Zij zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim en/of vertrouwelijkheidsverplichting
   
 4. In het kader van patiëntenzorg maakt het UZ Brussel medische gegevens over aan externe behandelende zorgverstrekkers, zoals de huisarts. Als de patiënt hiervoor toestemming geeft, dan deelt het ziekenhuis medische informatie op platformen als Abrumet, Vitalink, … Er kunnen ook gegevens uitgewisseld worden met verzekeringsinstellingen, mutualiteiten, overheidsinstanties, … Bij elke vorm van gegevensuitwisseling wordt steeds het wettelijk kader gerespecteerd. 
   
 5. Patiëntengegevens worden op een zo veilig mogelijke manier bewaard en verwerkt. Er gelden hiervoor strikte beveiligingsprocedures. 
   
 6. Het UZ Brussel houdt zich aan wettelijke minimumtermijnen voor bewaring van gegevens. Na het verstrijken van de bewaringstermijn worden de gegevens geïnactiveerd, maar niet gewist. 
   
 7. Als patiënt heeft u het recht om kosteloos kennis te krijgen van uw persoonsgegevens die in het UZ Brussel bewaard worden en de verwerkingen van deze gegevens. Zo kan u bijvoorbeeld uw medisch dossier online aanvragen via het patiëntenportaal.
   
 8. Een arts is steeds verplicht om een correct en volledig patiëntendossier bij te houden. In overleg met uw arts kan u wel beslissen om bepaalde gegevens niet te delen via platformen met andere zorgverstrekkers.  

Raadpleeg de volledige versie van het privacyreglement

Vragen of klachten?

Meent u dat de bepalingen omtrent de bescherming van uw privacy niet werden nageleefd, of heeft u andere klachten/vragen omtrent de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer? Dan kan u zich wenden tot: