Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

Nalevingstoezicht op zorgtrajecten door de Zorginspectie - Kwaliteitszorg

Alle Vlaamse ziekenhuizen krijgen sinds 2013 onaangekondigde controles van inspecteurs van de Zorginspectie. De rapporten zijn online beschikbaar.

 

Sinds 1 maart 2013 is het 'Nalevingstoezicht' door de Vlaamse Zorginspectie van kracht. Alle Vlaamse ziekenhuizen krijgen (onaangekondigd) inspecteurs over de vloer. Zij bezoeken verschillende afdelingen in het ziekenhuis en via gesprekken met personeelsleden en patiënten, controles van patiëntendossiers en observaties, doen zij vaststellingen i.v.m. thema's als:

 • Veilige omgeving
 • Gestandaardiseerde zorg
 • Hygiëne
 • Communicatie
 • Personeel.

De kwaliteitsinspecties zullen verspreid in de tijd blijven gebeuren om alle patiënten op een structurele en systematische manier kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden en te garanderen.

U kan de rapporten online raadplegen:

1. Rapport toezicht op het cardiale zorgtraject (2019)

Tijdens deze inspectieronde nam Zorginspectie het zorgtraject voor hartpatiënten onder de loep. Ze evalueerden de cardiale basiszorg (o.a. behandeling van hartfalen, ritmestoornissen, secundaire preventie hartziekten…), pacemakertherapie en cardiale invasieve zorg (zowel diagnose als behandeling via bijvoorbeeld een heelkundige ingreep).

2. Rapport tweede ronde internistisch en chirurgisch zorgtraject (2019)

Dit rapport focust op een aantal onderwerpen uit het internistisch en chirurgisch zorgtraject. De Zorginspectie bezocht de intensieve zorgeenheden, de gespecialiseerde spoedgevallendienst, de internistische verpleegafdelingen, het operatiekwartier en de chirurgische verpleegafdelingen.

3. Rapport vrijheidsbeperkende maatregelen kinderpsychiatrie (2017)

Tussen december 2016 en april 2017 bezocht de Vlaamse Zorginspectie 36 kinderpsychiatrische diensten, waaronder ook PAika, de afdeling kinder- en jongerenpsychiatrie van het UZ Brussel. De inspectie onderzocht op welke manier de ziekenhuizen omgaan met vrijheidsbeperking bij minderjarigen. PAika investeert al jaren in een open, zorgzaam en veilig leefklimaat voor alle opgenomen kinderen en jongeren. Het inspectieverslag erkent de sterke punten rond de aanpak op basis van geweldloos verzet. Met de aangehaalde verbeterpunten is PAika ondertussen aan de slag. Enkel de aanpassingen inzake infrastructuur zullen meer tijd vragen omdat hiervoor een ruimer budget nodig is.

ESMO-kwaliteitslabel voor Oncologisch Centrum

Het Oncologisch Centrum van het UZ Brussel werd in april 2020 opnieuw bekroond met het Europees kwaliteitslabel voor de integratie van oncologische en palliatieve zorg. Deze accreditatie werd voor de derde keer aan het UZ Brussel uitgereikt door ESMO (European Society for Medical Oncology).

Deze erkenning onderstreept de kwaliteit van de geïntegreerde zorg die kankerpatiënten krijgen, vanaf de diagnose tot de behandeling van lichamelijke en psychologische symptomen om zo hun levenskwaliteit te verbeteren. ESMO wijst dit kwaliteitslabel toe aan centra waar alle betrokken actoren nauw samenwerken voor de oncologische en palliatieve zorg, zowel op het vlak van zorg als inzake onderwijs en onderzoek.

ISO-normen voor het BrusselsIVF - Kwaliteitszorg


Het BrusselsIVF  hanteert zowel in zijn laboratoria als in zijn klinische werking relevante ISO-normen.

 

 

U vindt meer info over de ISO-normen en kwaliteitszorg van het BrusselsIVF op www.brusselsivf.be.

Novalis Certified voor Radiotherapie - Kwaliteitszorg


De dienst Radiotherapie is sinds 2015 ‘Novalis Certified’ en dit werd vernieuwd in 2021.

 

 

‘Novalis Certified’ is een onafhankelijk accreditatieprogramma dat een zeer hoge norm oplegt voor doeltreffendheid en veiligheid van stereotactische radiotherapie (SRS) en extracraniële stereotactische radiotherapie (SBRT). In het kader van de Novalis Certified-audit worden de vereisten voor de organisatie, het personeel, de technologie en de kwaliteitsbewaking geëvalueerd.

Novalis Certified-audits worden uitgevoerd door erkende Novalis Circle-auditors en volgen de Novalis Standard 2.0. Die concentreert zich op beste praktijken inzake klinische en technische protocollen en procedures, een doorgedreven kwaliteitsbewaking, continue zelfevaluatie en verbetering van de kwaliteit, en collegiale toetsing. Bovendien is de norm gebaseerd op internationale standaarden en publicaties van verscheidene organisaties actief in radiotherapie-oncologie.

AAHRPP-accreditatie voor klinisch onderzoek - Kwaliteitszorg


Het UZ Brussel behaalde in 2017 als eerste Vlaams ziekenhuis het hoogste kwaliteitslabel voor klinische studies. In maart 2020 behaalde het ziekenhuis het label opnieuw, voor een periode van 5 jaar.

 

De AAHRPP-accreditatie onderschrijft veiligheid van deelnemers en het maken van ethische keuzes in klinisch onderzoek. Patiënten die deelnemen aan innoverend klinisch onderzoek krijgen nieuwe kansen tot genezing en leveren een belangrijke bijdrage tot de vooruitgang van het onderzoek ten dienste van de samenleving.

Protocol

Een klinisch onderzoek wordt uitgevoerd volgens een zorgvuldig ontworpen plan. Dat wordt een ‘protocol’ genoemd. Het omschrijft het doel, de methode en de organisatie van de studie. Het moet ervoor zorgen dat de gezondheid van de deelnemers veilig wordt gesteld en dat de gegevens die worden geproduceerd degelijk en betrouwbaar zijn. Met het behalen van het AAHRPP label weten deelnemers aan klinische onderzoeken bij het UZ Brussel dat ze in veilige handen zijn.

Ethisch comité

Klinisch onderzoek mag ook alleen beginnen op voorwaarde dat de opdrachtgever en de onderzoeker formeel de toestemming kregen van een ethisch comité en dat het hele studieteam gekwalificeerd is.

Geïnformeerde toestemming

Een belangrijk criterium is ook de geïnformeerde toestemming. Dit betekent dat de deelnemers op voorhand volledig geïnformeerd worden over alle aspecten van de studie, de mogelijke voordelen en risico’s, en weten dat hun gegevens vertrouwelijk behandeld worden

Enige Vlaamse ziekenhuis

In 2020 is het UZ Brussel nog steeds het enige Vlaamse ziekenhuis met dit kwaliteitslabel voor klinisch onderzoek. Samen met het UZ Saint-Luc en het Erasmusziekenhuis vormt het UZ Brussel de enige Europese sites met AAHRPP label.

Meer informatie

JACIE-accreditatie voor stamceltransplantatieprogramma - Kwaliteitszorg


JACIE is de belangrijkste kwaliteitserkenning voor een Europees stamceltransplantatieprogramma.

 

Het stamceltransplantatieprogramma Hematologie, bestaande uit de aferese eenheid, het stamcellaboratorium en de transplanteenheid A310, draagt kwaliteit zeer hoog in het vaandel en neemt actief deel aan verschillende kwaliteitsprogramma's zowel nationaal als internationaal.

Nationaal

Op nationaal niveau is de hematopoiëtische stamcelbank (i.e. aferese eenheid en stamcellaboratorium) sinds 2005 erkend door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG),  wat betekent dat de organisatie en werking van de bank voldoet aan de kwaliteitsnormen die door de Belgische wetgeving worden opgelegd.

Internationaal

Internationaal is het stamceltransplantatieprogramma sinds 1992 erkend door de European group for blood and bone  marrow transplantation (EBMT). Daarnaast behaalde het transplantatieprogramma begin 2013 een JACIE accreditatie. JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT) is een internationale non-profit organisatie die via een systeem van inspectie accreditatie verleent aan stamceltransplantatie centra.

JACIE onderscheidt centra die zowel hun klinische als laboratoriumactiviteiten organiseren en uitvoeren volgens hoge internationale kwaliteitsnormen.

De internationale JACIE normen hebben niet alleen rechtstreeks betrekking op de kwaliteit en veiligheid van de bewerkte en klinisch toegediende celproducten maar ook op:

 • De donor- en patiëntenzorg
 • De personeelsopleiding
 • De infrastructuur
 • Het documentbeheer
 • De traceerbaarheid
 • De registratie en correcties van afwijkingen 
 • De continue evaluatie en verbetering van het kwaliteitssysteem

Door het JACIE accreditatiesysteem is de kwaliteitszorg rond stamceltransplantatie objectief meetbaar en kan het UZ Brussel aantonen dat ze binnen Europa het niveau van ‘excellentie’ hebben bereikt.

Het stamceltransplantatieprogramma kreeg een verlenging van de JACIE accreditatie tot 2021.  

Accreditaties voor labo's en banken voor lichaamsmateriaal - Kwaliteitszorg

 

De medische laboratoria en de banken voor menselijk lichaamsmateriaal zijn erkend door de nationale instanties en zijn ook geaccrediteerd.

 

 

ISO 15189 accreditatie medische laboratoria

Alle medische laboratoria van het UZ Brussel zijn ISO15189 geaccrediteerd. ISO 15189 - Medische laboratoria - Eisen voor kwaliteit en competentie - is de internationale norm voor medische laboratoria. De norm stelt eisen aan het management en technische eisen zoals bekwaam laboratoriumpersoneel, gebruik van aantoonbaar gevalideerde methodes, deelname aan externe kwaliteitscontroleprogramma's, geschikte laboratoriumruimtes en -apparatuur, controle van de omgevingsfactoren en kwaliteitsvolle rapportering van de testresultaten.

 • Laboratorium Klinische Biologie
 • Laboratorium Medisch Begeleide Voortplanting (BrusselsIVF)
 • Laboratorium Anatomo-Pathologie
 • Laboratorium Medische Genetica

ISO 17025 accreditatie test- en kalibratielaboratoria

Het Laboratorium microbiologie is ISO 17025 geaccrediteerd voor analyse van water en steriliteitstesten. ISO 17025 – Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria - is de internationale norm voor het uitvoeren van niet-medische analyses en kalibraties. De norm stelt eisen aan het management en technische eisen zoals bekwaam laboratoriumpersoneel, gebruik van aantoonbaar gevalideerde methodes, deelname aan externe kwaliteitscontroleprogramma's, geschikte laboratoriumruimtes en -apparatuur, controle van de omgevingsfactoren en kwaliteitsvolle rapportering van de testresultaten.

Jacie Accreditatie

Het stamceltransplantatieprogramma van het UZ Brussel, inclusief de Hematopoëtische Celbank en Aferese-eenheid, hebben een JACIE accreditatie behaald. 

EFI accreditatie

De Eenheid moleculaire hematologie van de dienst klinische biologie is EFI geaccrediteerd. De EFI standaard bevat kwaliteitseisen rond de histocompatibiliteitstesten in het kader van orgaan- en weefseltransplantaties. Deze eisen hebben betrekking op kwalificatie van het personeel, kwaliteitsbewaking, technieken en testprotocollen met betrekking tot orgaan- en weefseltransplantaties zoals de gebruikte terminologie, instrumenten en technieken en specifieke eisen voor nier en/of pancreastransplantatie, transplantaties van andere organen en hematopoëtische stamceltransplantaties.

Erkenningen weefsel- en biobanken

Weefselbanken en biobanken moeten voldoen aan de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijke onderzoek en haar uitvoeringsbesluiten. De wetgeving schrijft de kwaliteits – en veiligheidsnormen voor m.b.t. het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal.

Binnen het UZ Brussel zijn 4 weefselbanken en 1 biobank erkend:

 • Weefselbank Locomotorische Stelsel (Dienst Orthopedie)
 • Betacelbank (Dienst klinische Biologie)
 • Hematopoëtische Celbank (Dienst Hematologie)
 • Weefselbank voor Reproductief Menselijk Lichaamsmateriaal (BrusselsIVF)
 • Centrale biobank (Laboratorium Kwaliteit)

 

 

 

ESO-erkenning voor beroertezorg

Het UZ Brussel ontving in juni 2022 de erkenning tot Stroke Center van de European Stroke Organisation (ESO). Dat is de hoogste Europese erkenning voor beroertezorg in Europa. De ESO streeft naar een continue kwaliteitsverbetering voor beroertezorg.

De ESO kent deze erkenning toe aan centra die de complete beroertezorg kunnen aanbieden, van intraveneuze trombolyse (om een bloedklonter op te lossen) tot trombectomie (om de bloedklonter te verwijderen via een katheter), alsook andere neuro-radiologische en chirurgische ingrepen. Om deze erkenning te behalen moet er voldaan worden aan strenge kwaliteitscriteria in alle facetten van de beroertezorg.

DGU-erkenning als Supraregionaal traumacentrum

De DGU, Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, is een Duitse organisatie gericht op het ontwikkelen en handhaven van hoge standaarden in de behandeling van traumapatiënten.

De accreditatie betekent dat het UZ Brussel een uitzonderlijk niveau van traumazorg biedt, met de capaciteit om patiënten met complexe en ernstige traumata, zoals bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval of een val van grote hoogte met meerdere ernstige of levensbedreigende verwondingen, te behandelen. Dit impliceert ook dat het ziekenhuis zich inzet voor continue verbetering en deelname aan nationale en internationale databanken voor kwaliteitsbewaking en benchmarking. De erkenning geldt tot 2026.

EADC-accreditatie voor Bru-BRAIN

Bru-BRAIN, het expertisecentrum van het UZ Brussel voor patiënten met geheugenproblemen, werd in september 2022 officieel erkend als volwaardig lid van het European Alzheimer Disease Consortium (EADC). Dit is een netwerk van Europese expertisecentra met als doelstelling om de kennis van de ziekte van Alzheimer te vergroten teneinde de ziekte beter te behandelen en in de toekomst zelfs te voorkomen.

Om toe te mogen treden tot EADC moeten leden een aantoonbare traditie hebben van internationaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

Lymfekliniek erkend als Center of Surgical Excellence

 

 

 

 

Naar schatting lijdt 15% van alle kankerpatiënten aan lymfoedeem. Het komt voor bij 1 op 5 vrouwen die borstkanker overleven en heeft een grote impact op de levenskwaliteit. De accreditatie als eerste en enige Belgische center of excellence door het Lymphatic Education & Research network bevestigt de expertise van de Lymfekliniek van het UZ Brussel, deel van de dienst Plastische Heelkunde, voor de behandeling van patiënten die aan deze aandoening lijden.

 

 

Prof. dr. Alexandru Nistor, coördinator van de Lymfekliniek: “De accreditatie van ons centrum als 'Center of Surgical Excellence' door LE&RN is een erkenning van onze multidisciplinaire aanpak voor patiënten met lymfoedeem. Het getuigt van de uitzonderlijke resultaten van onze kliniek, die vanaf de grond is opgebouwd door prof. dr. Moustapha Hamdi, en onze voortdurende inspanningen om de chirurgische zorg voor onze patiënten te verbeteren. Deze erkenning plaatst ons prominent op het wereldwijde toneel van lymfatische zorg, naast centra zoals de Mayo Clinic, Johns Hopkins en Stanford University in de Verenigde Staten en Nij Smellinghe Hospital in Nederland, Santa Creu i Sant Pau - Clinica Planas in Barcelona en St George's, University of London in het Verenigd Koninkrijk.”

LE&RN hanteren strikte criteria voor de toekenning van accreditaties, zodat alleen instellingen die uitmunten in zowel zorg als onderzoek, worden toegelaten. De Centers of Excellence vormen een netwerk van zorgcentra voor mensen en families die te maken hebben met lymfeaandoeningen. Deze centra bieden klinische en sociale diensten, educatie voor zowel professionals als het publiek in hun respectievelijke regio's, doen onderzoek en werken samen met LE&RN lokaal en wereldwijd om het welzijn van mensen getroffen door lymfeaandoeningen en hun families te verbeteren.

Lymfoedeem komt voor bij 1 op 5 vrouwen die borstkanker overleven en heeft een grote impact op de levenskwaliteit

De ophoping van vocht bij lymfoedeem treedt op wanneer de opname, het transport, of de afvoer van lymfevocht verstoord is. Lymfoedeem kan erfelijk zijn maar kan ook optreden na bijvoorbeeld een ingreep of na bestraling. De armen en de benen worden het vaakst aangetast, maar ook in de borstkas, in de schaamstreek of in het aangezicht kan lymfoedeem ontstaan. Patiënten die lijden aan deze aandoening ervaren niet alleen lichamelijke klachten zoals pijn en zwellingen van lichaamsdelen en risico voor infecties maar hebben ook te maken met psychosociale problemen.

Behandeling van lymfoedeem omvat manuele lymfedrainage, compressietherapie, goede huid- en nagelverzorging en oefeningen. Complete Decongestieve Therapie (CDT) is een uitgebreide aanpak die deze methoden combineert. Chirurgische opties worden overwogen wanneer conservatieve behandelingen niet effectief zijn.

Meer informatie kan u vinden op de website.

EASO-accreditatie voor het kinderziekenhuis

Het Kidz Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel, werd in oktober 2022 door de European Association for the Study of Obesity (EASO) erkend als één van de “EASO Collaborating Centres for Obesity Management (COMs) Paediatric Section”. Het Kidz Health Castle is het eerste pediatrisch obesitascentrum in België dat deze accreditatie ontvangt.

Het is een internationale erkenning voor de expertise die de afgelopen jaren werd opgebouwd op vlak van obesitas bij kinderen. De accreditatie opent daarnaast deuren naar innovatief onderzoek en beleid voor de behandeling van obesitas op Europees niveau.