Kwaliteitsbeleid UZ Brussel

Een ambitieus kwaliteitsbeleid met focus op een daadwerkelijke verbetering van het resultaat van de zorg en van patiëntenervaringen, dat staat centraal in het kwaliteitskader van het UZ Brussel.

Uitgangspunten

Het kwaliteitskader heeft 6 uitgangspunten:

1. Dicht bij de operationele werking

Het kwaliteitskader leunt dicht aan bij de operationele werking. De klemtoon ligt daarom op een kwaliteitssysteem op dienstniveau, inclusief ondersteunende diensten en processen, met een lichte gefocuste centrale coördinatie. Het normenkader legt een stevige ziekenhuisbrede basis, maar laat voldoende vrijheid en eigenheid om tegemoet te komen aan de verscheidenheid tussen diensten en laat toe om eigen accenten te leggen.

2. Gericht op patiënten en medewerkers

De patiënt én de medewerker staan centraal. Dit moet voelbaar zijn in de keuze van indicatoren, verbeterprojecten en normen: duidelijke en aantoonbare verbeteringen voor de patiënt, rekening houdend met de werklast voor medewerkers. Patiënten en medewerkers worden betrokken bij het kwaliteitsbeleid en krijgen een centrale rol in het ontwerp en de verdere concrete uitwerking.

3. Continue en duurzame verbetering

Het UZ Brussel kiest voor gestage verbeteringen, die continu en duurzaam worden verankerd in de dagelijkse werking. Hiervoor vertrekt het vanuit een 'lerend systeem'. Daarbij wordt van en met elkaar geleerd en wordt niet alleen gekeken naar wat minder gaat, maar vooral ook naar wat goed gaat. En dat, in een omgeving die psychologische veiligheid en waardering biedt voor het durven in vraag stellen en verbeteren.

4. Tastbare verbetering in de zorg en patiëntenervaring

Het ziekenhuis benadert kwaliteit met focus op de daadwerkelijke verbetering van het zorgresultaat voor de patiënt en van de patiëntenervaring.

5. Proactief en wendbaar

Het idee van een vaststaand kwaliteitsbeleid wordt losgelaten: het ziekenhuis kijken naar risico's die zich concreet (kunnen) manifesteren in de ziekenhuisomgeving en kiest indicatoren en verbeterprojecten mee i.f.v. het inperken van deze risico's. UZ Brussel evolueert zo naar een proactiever en meer wendbaar kwaliteitsbeleid.

6. Transparant

Het UZ Brussel bevordert de transparantie over kwaliteit en patiëntveiligheid, zowel intern als extern. Intern o.a. door benchmarking van indicatoren, rapportage van incidenten, het delen van verbeterinitiatieven ter inspiratie, ... Extern door uitwisseling van resultaten en ervaringen binnen het eigen netwerk, deelname aan externe benchmarking, initiatieven uit de sector, ...

Kwaliteit is meer dan accreditatie

Het kwaliteitskader van het UZ Brussel geeft een plaats aan alle elementen die nodig zijn in een aanpak en cultuur rond kwaliteitsverbetering: planning, monitoring, verbetering en toetsing. De laatste jaren lag de nadruk sterk op kwaliteitstoetsing. Het belang van externe toetsing blijft groot, onder meer omdat het een aanvullend perspectief biedt op interne kwaliteitsrondes en zo blinde vlekken kan helpen detecteren. Kwaliteitsbeleid draait echter om veel meer dan toetsing en accreditatie alleen.

Vlaamse overheid ontwikkelt nieuw overkoepelend beleidskader

Een nieuw Vlaams beleidskader voor kwaliteit, overkoepelend voor alle ziekenhuizen, is nog in ontwikkeling. In afwachting van die nieuwe externe toetsing voor de sector, zet het ziekenhuis verder in op interne kwaliteitsrondes. Het bekijkt ook de mogelijkheden binnen o.a. het eigen CUROZ-netwerk voor vormen van externe toetsing tussen ziekenhuizen.

Diensten en zorgprogramma’s met specifieke accreditaties op hun domein (vb. OECI en ESMO voor het Oncologisch Centrum, JACIE voor stamceltransplantatie, AAHRPP voor klinisch onderzoek, BELAC voor labo’s, …) doorlopen daarnaast externe audits binnen die specifieke kwaliteitsprogramma’s.