Patiëntenrechten

Sedert 2002 heeft België een wet die uw rechten als patiënt duidelijk omschrijft. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de federale overheid.

Dit zijn de belangrijkste principes:

De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg

Als patiënt krijgt u de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om u te behandelen volgens uw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen.

Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener

U bent vrij in de keuze van uw zorgverlener. En u kan zich op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp te verlenen. Onderbreekt hij uw behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega uw behandeling kan voortzetten.

De zorgverlener geeft u duidelijke informatie

Uw zorgverlener moet u alle info meedelen, zodat u uw gezondheidstoestand kan begrijpen. Hij geeft u daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. U krijgt advies over wat u best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat u alles begrijpt. U kan zelf een familielid of vriend aanstellen die u kan bijstaan als vertrouwenspersoon.

U geeft toestemming voor een behandeling

Uw zorgverlener heeft uw toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij moet u goed op tijd informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij u geeft moet duidelijk en volledig zijn. Bij een spoedgeval mag uw zorgverlener de behandeling wel meteen starten als uw wil onmogelijk te achterhalen is.

U hebt toegang tot uw patiëntendossier

Uw zorgverlener houdt voor u een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. U kan uw zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over uw ziekte).  Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen

U mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van vragen. Dit kan op twee manieren:

  1. Digitale aanvraag via het UZ Brussel patiëntenportaal (snelste manier)
  2. Papieren aanvraag met bezorging via aangetekende zending

De zorgverlener respecteert uw privacy

Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld. Raadpleeg het volledige Privacyreglement van het UZ Brussel voor meer informatie.

U kan terecht bij de Ombudsdienst

Zijn er vragen of heerst er een ontevredenheidsgevoel? Vindt u dat een van uw patiëntenrechten niet gerespecteerd wordt? Dan kan u contact opnemen met de Ombudsdienst. De Ombudsdienst luistert naar uw verhaal en geeft informatie. Wanneer u een geschil met uw zorgverlener zelf niet kan oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen. 

Wie kan uw rechten (tijdelijk) uitoefenen?

In een aantal situaties kunnen (een deel van) uw rechten uitgeoefend worden door een derde.